REGULAMIN  pobytu w Ośrodku Wczasowo- Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II   " Intra Silvam "


Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny im. Jana Pawła II „Intra Silvam”,  Zakrzów 76 zwany dalej „Ośrodkiem”.

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na  terenie Ośrodka.

2. Opiekunem gościa jest pracownik recepcji/ biura.

3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gości w dniu przyjazdu ( z góry).

4. Podstawą do zameldowania Gościa jest  okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

5. Doba noclegowa trwa od godziny  14:00 do godziny  10:00.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić
w recepcji do godziny 9:00, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

7. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.

8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów  wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jak również przedmiotów  wartościowych pozostawionych w pokojach.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie  lub utratę samochodu, innych pojazdów ani innych wartościowych rzeczy czy mienia ruchomego należącego do Gościa.

11.Gość ponosi odpowiedzialność  materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia  lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub odwiedzających go Gości .

12. Każdorazowo  opuszczając pokój Gość  powinien zamknąć okna, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

13.  Recepcja wydaje tylko jeden klucz do pokoju. Klucz podlega zwrotowi w dniu zakończenia pobytu. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 50,00 złotych.

14. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres  za który uiścił za pobyt należną opłatę.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe  zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń  nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek  i zasilaczy komputerów.

16. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia  bez powiadomienia i zgody pracownika recepcji/ biura.

17 . Palenie tytoniu w pokojach, korytarzu, klatce schodowej i holu  jest zabronione. Budynki są  podłączone do systemu CSP. Nieuzasadnione wezwanie służb ratowniczych  jest wykroczeniem. Podstawa prawna: (art 66. par. 1 kodeksu wykroczeń)

18. W pokoju  zabronione jest  przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

19. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w pokojach  od godz. 7:00 do 22:00.

20. Na terenie  Ośrodka  obowiązuje zachowanie ciszy  w godz. 22:00 -7:00.

21. Informuje się, że osoby przebywające na terenie Ośrodka, będące w stanie po spożyciu alkoholu, środków narkotycznych, zakłócających bezpieczeństwo osób wypoczywających oraz nie stosujące się do poleceń pracowników Ośrodka  będą poproszone o opuszczenie ośrodka.W razie konieczności osoby te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnych.

22. Ośrodek  może odmówić  przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco  naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę innym osobom,  albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana  jest do niezwłocznego  zastosowania się do żądań  pracowników Ośrodka.  

23. Przedmioty osobistego użytku  pozostawione przez wyjeżdżającego gościa  w pokoju będą odesłane  na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowane zostaną te przedmioty przez okres  3 miesięcy . Po tym terminie  przedmioty te przepadają  na rzecz Ośrodka.

24. W trosce o Ośrodek Gość zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju zarówno podczas pobytu.

25. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Dar Serca JDG  Caritas Archidiecezji Krakowskiej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia lub ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. ( art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

26. Każdy Gość Ośrodka  płacąc za usługi świadczone przez Ośrodek potwierdza,  iż zapoznał się z regulaminami, zasadami panującymi na terenie Ośrodka, a tym samym je akceptuje.

 

Zakrzów, dnia 01.09.2015 r.

dn. 22.06.2018 r. ( aktualizacja)